תקנון – בלוגרים

 

 1. מבוא

 • תקנון זה נועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין מערכת ומפעילי אתר “הבלוגרים” (thebloggers.co.il ) לבין המשתמש ויצרני התוכן.
 • גלישה, שימוש וכן הרשמה באתר כפופה לאישורך והסכמתך לתנאי השימוש שיפורטו בתקנון זה, תנאי השימוש וכלל הנספחים לו לרבות מדיניות הפרטיות באתר – לצפייה במדיניות הפרטיות לחץ כאן!
 • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, מתייחס גם לנקבה ולהיפך; והכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 • אין לראות בהוראה מהוראות התקנון כגורע מהוראה אחרת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות והכותרות בתקנון זה הן לשם הנוחות בלבד.
 • יש לקרוא בעיון את התקנון, מדיניות האתר וכל ההוראות יחולו על כל שימוש באתר.
 • הנהלת האתר תהא רשאית לשנות או לעדכן את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 1. הגדרות

 • “הבלוגרים”- בעלי ומפעילי האתר.
 • “האתר”- thebloggers.co.il
 • “המשתמש”- כל נרשם לאתר אשר עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ואושר ע”י האתר.
 • “העלאת תוכן”- כל משתמש יוכל (בכפוף לתקנון זה) להעלות בלוגים/ תכנים לאתר.
 • “האזור האישי” – חשבון אישי מקוון המרכז את כל המידע האישי של המשתמש.
 1. תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

לבית המשפט בתל-אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון האתר, למדיניות ושימוש באתר.

 1. הרשמה

 • לשם השלמת הליך הרישום יהיה על כל משתמש למלא את פרטיו בטופס הרשמה.
 • עם מילוי הפרטים כאמור לעיל, המשתמש מצהיר כי הפרטים אותם מסר הינם נכונים ומדויקים. בהתאם לחוק, אין המשתמש חייב למסור את מלוא הפרטים כאמור לעיל, ומסירתם תלויה ברצונו בלבד(!). עם זאת, באם המשתמש יבחר שלא למסור את מלוא הפרטים, הוא לא יוכל להעלות תוכן באתר.
 • יובהר ויודגש כי, לחברה ו/או למערכת האתר שמורה הזכות הבלעדית לאשר/ לבטל את הרשמת המשתמש, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי שיידרשו לנמק.
 • הגשת פרטים כוזבים ביודעין הנה עבירה פלילית על פי החוק והבלוגרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזקיות בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה.
 1. מטרת האתר

 • מטרת האתר הינה פלטפורמה העלאת תוכן ע”י משתמשים שונים וכן כל מטרה חוקית אחרת.
 • במסגרת ההרשמה לאתר, יוכל המשתמש להעלות תוכן לאתר (בכפוף לאמור בתקנון זה) / בלוגים שונים ובתמורה יהיה זכאי לתמלוגים (בכפוף לקבוע בתקנון ולאמור כדלהלן).
 • המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמערכת הבלוגרים מנהלת אתר זה לצורך שימוש מסחרי והוא מצהיר כי לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תגמול ממערכת “הבלוגרים” אלא לפי תקנון זה.
 • מערכת אתר “הבלוגרים” תהא רשאית (בכל זמן נתון ובהודעה מראש בתקנון זה) להתנות את הרשמת המשתמש בפרסום מספר פוסטים מינימליים בתקופת זמן קצובה.
 1. השתתפות ברווחים 

 • עם אישור המשתמש על- ידי מערכת “הבלוגרים”, יוכל המשתמש להיות זכאי להשתתפות ברווחי האתר בהתאם לפרסום פוסטים ולסך כל הצפיות החודשיות בפוסטים אותם יצר המשתמש, ובכפוף לאמור בתקנון זה.
 • מידי חודש מערכת “הבלוגרים” תבצע חישוב של הכנסותיה באמצעות דוחותיה החודשיים ו40% מהכנסות האתר יתחלקו באופן יחסי בין המשתמשים וזאת בהתאם לכמות הצפיות ביחס לכלל הצפיות באתר [להלן: ” שיטת התמלוגים” ו/ או “התמורה”].

דוגמה להמחשה בלבד-

באם משתמש יקבל 50 צפיות בבלוג שפרסם וסך הכל יהיה 500 צפיות באתר אזי המשתמש יהיה זכאי ל10% מתוך 40% הכנסות הבלוגרים לאותו חודש (מ -1 לכל חודש עד ל- 31 בחודש במידה ויש)

 • לאחר 3 חודשי פעילות האתר [להלן: “תקופת הגרייס”] למשתמש תהיה האפשרות לממש את התגמולים בכל 28 לחודש עפ”י אפשרויות המימוש.
 • למען הסר ספק, המשתמש יהיה זכאי לצבור רווחים בכל תקופת הגרייס, אך למשוך את הרווחים יוכל למשוך רק לאחר החודש השלישי של האתר באוויר.
 • בעת מימוש התגמולים, יהיה על המשתמש להציג צילום תעודת זהות לשם אימות זהותו וכן , מערכת “הבלוגרים” תהיה רשאית לתחקר את המשתמש בכל דרך שתמצא לנכון, וזאת בכדי לאמת שאכן הפרטים אשר נמסרו נכונים.
 • כמו כן, ידוע למשתמש כי לשם מימוש התמלוגים המשתמש מתחייב בזאת לנהל ספרי חשבונות וכן להנפיק חשבונית מס כדין  ו/ או חשבונית עצמית בגין קבלת התמורה.
 • יובהר כי ההשתתפות ברווחים תהיה כל עוד הבלוג מפורסם באתר. באם מערכת “הבלוגרים” תחליט להסיר את הבלוג (תוכן) ו/או המשתמש החליט להסירו מכל סיבה שהיא, אזי המשתמש לא יהיה זכאי לקבלת חלוקת הרווחים כאמור מיום הסרת הבלוג.
 • כל מס שיוטל על המשתמש בגין התמלוגים יחול על המשתמש בלבד. על המשתמש מוטלת החובה לברר באם קבלת התמלוגים מחייבת תשלום מס, ולשלם על חשבונו את המס, באם חל.
 • בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, מערכת הבלוגרים רשאית שלא לאפשר את המרת ומימוש ההשתתפות ברווחים, באם יתברר כי צבירתן נעשתה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
 • הכניסה לאזור האישי, תעשה באופן מאובטח ובאמצעות סיסמה אישית שתימסר למבוטח בלבד. באחריות המבוטח לוודא שמירה על פרטיותו באמצעות אי מסירת הסיסמה לאחר ו/או שמירת הסיסמה בזיכרון המחשב ו/או הטלפון הנייד.
 • הבלוגרים יהיו רשאים לשנות את שיטת התמלוגים בהתראה של 14 ימים מראש על פי שיקול דעתם הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין.
 1. כללי

 • ידוע ומוסכם על המשתמש כי כל דרכי הקידום, אופן פרסומן, נראותן, מוצרי הפרסום, תזמון הקידום וכדומה יעשו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של הבלוגרים. יובהר כי דרכי הקידום, מוצרי הפרסום והיקפם יעשו בכפוף לשיקול דעתם של הבלוגרים.
 • כל מאמר/ בלוג/ תוכן יועבר מראש ופרסומו באתר יהיה כפוף לאישורם של הבלוגרים. כמו כן, המפרסם מתחייב כי התוכן כאמור יהיה נכון ולא יכלול כל הטעיה ו/ או הפרת חוק ו/ או תוכן פוגעני.
 • יובהר כי, מערכת “הבלוגרים”  רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר ו/ או לשנות ו/ או להוסיף תוכן.
 • המשתמש יהיה אחראי באופן מלא בגין כל פרסום אשר יפרסם וישפה את מערכת “הבלוגרים” ביחס לכל תביעה או דרישה שתוגש בעניין זה.
 • על המשתמש לספק קרדיט לכל תמונה בה יחליט להשתמש וכן את אישורו הכתוב של בעל התמונה. למען הסר ספק, המשתמש ישפה את הבלוגרים בגין כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בגין תמונה אשר פורסמה ללא קרדיט.
 • מערכת “הבלוגרים” רשאית, ללא כל נימוק להסיר כל בלוג/ תוכן/ מאמר לפי ראות עיניה מהאתר וללא מתן התראה.
 • המשתמש מתחייב שלא להשתמש בכל תוכנה, שירות, בעל מקצוע ו/או בכל דרך אחרת על מנת להגדיל את כמות המשתמש מתחייב שלא להשתמש בכל תוכנה, שירות, בעל מקצוע ו/או בכל דרך אחרת על מנת להגדיל את כמות הצפיות בבלוג. באם יתברר כי אכן נעשה פעולה שכזו ע”י המשתמש אזי הדבר יחשב כמרמה וחברות המשתמש תתבטל לאלתר, כל הבלוגים אשר פרסם המשתמש יוסרו לאלתר והמשתמש לא יהיה זכאי לקבלת התמורה.
 • המשתמש מתחייב כי לא יפרסם את בלוג אשר פרסם באתר באתרים שונים ו/או בעיתונות ו/או ברשתות המדיה השונות ו/או בכל מקום אחר למשך (כל) הזמן בו מפורסם הבלוג באתר.
 • ככל והמשתמש ירצה לפרסם בלוג אשר פורסם בעבר ברשתות השונות ו/או בכל מקום אחר, יהיה עליו לשכתב את הבלוג וזאת על מנת שלא ליצור כפילויות.
 • ככל ומשתמש יעתיק ו/או יפגע בזכויות יוצרים של צד ג’ אזי המשתמש ישא בכל האחריות, ובמידת הצורך ישפה את מערכת “הבלוגרים” באם תוגש כנגדם תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או פשרה בנוגע לפגיעה בזכויות יוצרים.
 • מערכת “הבלוגרים” פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו התוכן שהועבר מהמשתמש והמידע שהוזן על ידו למערכות האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
 • מערכת “הבלוגרים” או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם למשתמש בשל כך.
 • לכלהתנגדות להסרת תוכן, בקשה לתיקון/ עריכה, או כל הערה בדבר תוכן העולה באתר המשתמש יוכל לפנות למערכת האתר במייל support@thebloggers.co.il  ומערכת האתר תשתדל לטפל בהקדם.
 • מובהר כי מערכת “הבלוגרים” פועלת לשמור על זמינות מרבית של שירותי האתר, עם זאת מערכת האתר אינה מתחייבת לזמינות רצופה של האתר בלא תקלות. יתר על כן, מערכת “הבלוגרים” רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה. המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין אי זמינותם של שירותי האתר.
 • מערכת “הבלוגרים” רשאית בכל עת להשבית לצמיתות את פעולת האתר, והיה ויחליטו לעשות כן המשתמש יוכל לממש את כל יתרת הכספים הנמצאים באזור האישי והנ”ל יועבר בתוך 30 יום ממועד השבתת האתר ולמשתמש לא תהיינה כל תביעה או טענה ביחס לכך.
 • מובהר כי אין ולא יהיו יחסי עובד – מעביד בין מערכת “הבלוגרים” ו/או האתר לבין המשתמש ו/או יצרן התוכן ו/או מי מטעמו.
 • מובהר בזאת כי המשתמש אינו זכאי ממערכת “הבלוגרים” לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין ואין בהסכם זה כדי ליצור יחסים כאלה.
 1. הגנת הפרטיות

 • מערכת “הבלוגרים” מתחייבת לשמור על סודיות פרטי המשתמש, המופיעים בטופס ההרשמה. פרטים אלו לא יפורסמו ולא יימסרו לאחר.
 • באישור תקנון זה, הנך מאשר למערכת האתר להשתמש בפרטים אלו, ליצירת קשר , לספק לך מידע ולעדכן בדבר שירותים נוספים, מידע שיווקי ופרסומי בין אם מדובר במידע שהיא תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, פרטייך האישיים לא יימסרו למפרסמים. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל מידע מסחרי, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי.
 • במידה ומערכת “הבלוגרים” תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות כל חבר באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו כלפי כל המשתמשים הרשומים באתר את הוראות תקנון זה.
 • המשתמש ו/או יצרן התוכן נדרש לשמור את המידע אליו הוא נחשף באתר בסודיות ולא לעשות כל שימוש בכל מידע אשר יגיע אליו לגבי הבלוגרים, עסקיה, פעילותה ולקוחותיה.
 • מובהר ומוסכם כי, חובת הסודיות לעיל לאתחול לגבי מידע אשר הוא נחלת הציבור או הפך לכזה שלא עקב פעולה או מחדל של המשתמש, ולמעט מידע אשר חלה חובה שבדין לגלותו ורק עד כמו שמוטלת חובה לגלותו.

 

בחזרה למעלה .